موسسه خیریه جواد الائمه

#عیدی_ایتام

هدایت به صحفه اصلی

دریافت کمک های مالی برای عیدی کودکان یتیم

شما خیرین عزیز می توانید با پرداخت وجوه خیرخواهانه خود به کودکان یتیم #عیدی دهید


powered by javadalaeme.com هدایت به صحفه اصلی