موسسه خیریه جواد الائمه

#فطریه_تو_زندگی_من

هدایت به صحفه اصلی

عید سعید فطر ، عید عبودیت و بندگی

با اهداء فطریه یا کفاره خود به موسسه خیریه جوادالائمه یاری دهنده ایتام و افراد بی بضاعت باشید

مبلغ فطریه و کفاره در خوزستان:
*فطریه به ازای هر نفر 10 هزار تومان
*کفاره قضای عمد روزه به ازای هر روز 180 هزار تومان
*کفاره قضای عذر روزه به ازای هر روز 3 هزار تومان

#فطریه

#ایتام


powered by javadalaeme.com هدایت به صحفه اصلی